Най нови

Риболовен календар

Календар


За да се осигури правилното развитие на запасите от риба и от други полезни водни животни и тяхното размножаване, установени са известни периоди, в които се забранява извършването на спортен риболов в непромишлени води. Забранено е ловенето на балканска пъстърва и сивен от 1 октомври до 31 януари, а за всички останали видове риби – от 15 април до 31 май. Забранен е уловът на женски раци от 1 ноември до 15 юни, а на мъжки – от 1 ноември до 31 декември (за повече подробности виж “Таблица” от раздела).

Министерството съгласувано с БЛРС може да заменя периода на забраната за всички видове риби в непромишлените рибностопански води, както и да забранява ловенето на застрашени от изчезване риби.

През периода на забранен улов не се разрешава продаването, купуването и пренасянето на съответните видове риби, раци и други полезни водни животни.

Освен, че искам да Ви запозная с тази полезна информация може би ще се запитате защо тази страница се казва “Календар”, след като освен в таблиците никъде на друго място не се споменават някакви по-значими дати. Това е така, защото за в бъдеще в страницата се предвижда рубрика, чиято цел е да Ви обърне внимание за опазването на рибните ресурси у нас, защото без тях едва ли ще има начин да практикуваме любимия спорт. А опазването е процес без сезони, т.е. нека в нашия еко-календар да не остават само дните прекарани на брега.

Рибарски календар – януари


През този месец хвърлят хайвера си михалцата, сивенът и балканската пъстърва. През по-благоприятните слънчеви дни успешно се ловят михалцата, костурът, щуката и пъстървата. За предпочитане е за стръв да се използват естествени примамки – малки рибки и червеи. Михалцата и пъстървата се ловят на дънна въдица. Костурът преследва и блесните. Риболов на балканската пъстърва и сивенът през януари е забранен.

Рибарски календар – февруари


Щуката и михалцата хвърлят хайвера си. По-нетърпеливите могат да опитат късмета си за пъстърва, речен кефал, бяла риба, михалца, щука и скобар. Използва се предимно дънна въдица. Щуката и костурът нападат и блесните. Пъстървата и скобарът предпочитат земните червеи. Рибарски календар – март


Хвърлят хайвера си михалцата, щуката, червеноперката и дъговата пъстърва.

Времето става все по-благоприятно за риболов. При риболов на пъстърва, черна и бяла мряна, речен кефал, кротушка и др. се използва дънна въдица и естествена стръв (торни и земни червеи). В бистрите води на блата, езера и язовири воже да се замята и на блесна. Скобарът в по-дълбоките вирове се лови успешно и “на леко”, като стръвта трябва да бъде на разстояние 5-10 см от дъното на водоема. Рибарски календар – април


Хвърлят хайвера си бялата мряна, скобарът, шаранът, каракудата и някои от тези риби, които се ловят през март. Ловят се на въдица почти всички видове риба. Речният кефал успешно се лови “на леко” с щурчета, майски бръмбър и пиявици. Пъстървите в по-топлите дни се ловят и на изкуствена муха. Добри резултати дава ловът на щуки с блесна. В мътните води, по бързеите с успех се лови бяла мряна. След 15.04. риболовът е забранен. Рибарски календар – май


По-голямата част от нашите сладководни риби хвърлят хайвера си. Риболовът е забранен. Въдичарите могат да правят излети в горните течения на реките и планинските езера за балканска пъстърва и сивен. За предпочитане са естествени примамки – земни червеи, ручейници, насекоми, а така също и изкуствени – блесни и мухи.

Рибарски календар – юни


Голяма част от рибите продължават да хвърлят хайвера си. От 01.06. се разрешава риболовът на всички видове риба в реките и другите водоеми, с изключение на забранените участъци и места.

Ловят се както на естествени, така и на изкуствени примамки всички видове риба. Сомът кълве на пиявици, жабки, рибки и земни червеи.

Рибарски календар – юли


Все още продължават да хвърлят хайвера си някои риби, останали от юни.

Риболовът е успешен предимно сутрин рано и в по-късните следобедни часове. Това особено се отнася за по-горещите слънчеви дни. Предпочитана стръв са насекомите, а също така и изкуствената муха, блесна, малки живи рибки, жабчета и др. в зависимост от това, каква риба се лови. Сомът енергично преследва блесните, а кефалите се ловят и “на леко”. Рибарски календар – август


Почти всички видове риби са хвърлили хайвера си. Най-добре рибата кълве сутрин и привечер. За стръв се използват предимно насекоми, изкуствена муха и блесна. Шаранът кълве на качамак.

Рибарски календар – септември


Този месец е по-благоприятен за риболов от август. Кълват почти всички видове риба. Кефалите и бялата риба нападат стръвно малки рибки и жабчета. Шаранът кълве на млечно зряла царевица.

Рибарски календар – октомври


От 01.10. е забранен риболовът на балканската пъстърва и сивенът. Макар и сравнително по-хладно време, все още възможностите за риболов са добри. По-топлолюбивите видове риба – шаран, сом, платика и др. проявяват по-слаби признаци на живот. За предпочитане е естествената стръв – червеи, живи рибки, а в по-големите водоеми може да се опитват и различни видове блесни.

Рибарски календар – ноември


Сивенът и балканската пъстърва продължават да хвърлят хайвера си. Риболовът им е забранен.

Времето застудява и условията за риболов са твърде неблагоприятни. През по-топлите слънчеви дни може да се опита, и то предимно само с естествена стръв. Щуката и костурът приемат по-енергично храна. Скобарът се лови “на тежко” с червей.

Рибарски календар – декември


По-голямата част от рибите са в зимен покой. През благоприятните дни може да се опита за дъгова пъстърва, михалца, скобар, щука, костур, евентуално кефал, платика и др. на естествена стръв – торни и земни червеи, бели червеи и др. По-добър резултат се получава, като се използват по-тънко влакно и по-малки кукички. Риболовът на балканска пъстърва и сивен е забранен.

Календар по видове риба


Вид Метод Стръв Забрана
Балканска пъстърва на тежко, спининг, изкуствена муха, булдо малки рибки, жабчета, скакалци, светулки, рачета, хайвер, червеи, блесна, изкуствени мухи и други от 01.10. до 31.01.
Дъгова пъстърва на тежко, спининг, изкуствена муха, булдо както при балканската пъстърва от 15.04. до 31.05.
Бяла мряна на тежко, на леко русалийки, попови прасета, торни червеи, скакалци, пиявици, сирене и други от 15.04. до 31.05.
Черна мряна на тежко, на леко ларви на насекоми, червейчета, хайвер и други от 15.04. до 31.05.
Бяла риба на тежко, на леко, спининг малки рибки и опашки от такива, червеи, жабчета, блесна от 15.04. до 31.05.

 

 

Вид Метод Стръв Забрана
Щука на леко, спининг малки рибки, жабчета, блесна от 15.04. до 31.05.
Шаран на тежко, на леко ароматни хлебни примамки, торни червеи, кюспе, царевица, омекотени житни зърна, ларви и други от 15.04. до 31.05.
Лин на тежко, на леко торни и земни червеи, варено или омекотено на пара жито, хлебни примамки, ларви на еднодневки и други от 15.04. до 31.05.
Сом на тежко, на леко, спининг живи рибки, жаби, раци, попови прасета, пиявици, русалийки и едри земни червеи, блесна, воблер, туистер от 15.04. до 31.05.
Скобар на тежко, на леко червеи, ларви, мамрци и водорасли от 15.04. до 31.05.
Вид Метод Стръв Забрана
Каракуда на леко,на тежко торни червеи, мамарци и тестени примамки от 15.04. до 31.05.
Кротушка на тежко, на леко дребни торни червейчета,  ларви, мамарци и хлебни примамки от 15.04. до 31.05.
Налим (михалца) на тежко, рачета, малки рибки, ларви на еднодневката, други ракообразни от 15.04. до 31.05.
Речен кефал (клен) булдона тежко, на леко, спининг,изкуствена муха скакалци, щурчета, малки рибки, пиявици, жабчета, сливи, джанки, маслини, вишни, череши и други от 15.04. до 31.05.
Уклей изкуствена муха,на лекобулдо ларви, насекоми, червеи, мравки, хайвер и други от 15.04. до 31.05.
Вид Метод Стръв Забрана
Бабушка на леко, на тежко торни червеи, ларви, хлебни примамки, ручейници, разварени или омекотени на пара житни зърна и малки пиявички от 15.04. до 31.05.
Платика на леко хлебни примамки, мамарци, ларви, торни червеи и други от 15.04. до 31.05.
Червеноперка изкуствена муха,на леко ларви, скакалци, щурчета, омекотени на пара житни зърна и други от 15.04. до 31.05.
Костур на тежко, на леко, спининг малки рибки, жабчета, червеи, ларви на насекоми, ракообразни и други от 15.04. до 31.05.
Бибан на тежко, на леко торни червеи от 15.04. до 31.05.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.