Най нови

Рибите в България

БАБУШКА – RUTILUS RUTILUS

Тази риба е широко разпространена в Европа, Азия и Северна Америка. Обитава всички реки на Русия, а в Москва река представлява половината от всичката изловена от въдичарите риба. Бабушката е и една от най-широко разпространените наши риби от семейство шаранови. Движи се на стада. Характерно за нея е, че в зависимост от условията на обитаване има много различни вариации. Дължината ... Read More »

Лин – Tincta tincta

Линът обитава долните течения на европейските реки и равнинни езера (без басейна на Северния ледовит океан), но се среща и в сибирските реки Об и Енисей. Той е като пришелец от наистина друг свят – света на мълчанието. Линът е може би най-привързаната към тишината и спокойствието наша риба. Иначе и той принадлежи към голямото рибешко семейство на шарановите. От ... Read More »

ЧЕРЕН АМУР

Черният амур също е риба от семейство шаранови. Достига дължина до 100 см и тегло до 35 кг. Тялото му е умерено удължено, покрито с големи плътни люспи. Дължината на страничната линия е от 39 до 43 люспи. Гръбната перка е малко преди коремната, в нея има три неразклонени и седем-осем разклонени лъча, в аналната има три неразклонени и осем ... Read More »

Платика – Abramis brama

Платиката е езерно-речна стадна риба, предпочитаща немного бързите реки и езерата със слабо течение. Разпространена е в Европа (без най-южните и най-северните и части) и в Азия. Това е най-често срещаната риба в Русия. Местообитанията и са дълбоките заливи, заводи, водовъртежи под глинести стръмни брегове. В местата на своето постоянно обитание в тихо време с изгрева на слънцено платиката се ... Read More »

Шаран – Cyprinus carpio

Шаранът неслучайно е дал името си на известното многобройно рибно семейство. Този симпатичен великан от сладките води всъщност е и най-желаният въдичарски обект – силен, умен, предпазлив, но и борбен. Цяло нещастие за него обаче е и това, че е изключително вкусен. Поради този кулинарен факт днес шаранът е най-важният рибовъден обект в света. Но като риболовен вид той донякъде ... Read More »

Речен Шаран – Cyprinus carpio

Истинският речен шаран е много красива риба. Той е покрит с необикновено големи тъмно-жълто-златисти люспи, които на гърба  темнеят със синкав отенък, а на корема светлеят; сякаш по златно поле са посипани гвоздейчета с медни главички. На пръв поглед речните шарани, особено младите, имат много голяма сходство с каракудите, но не са така високи при гърба (височината на тялото е ... Read More »

Червеноперка – Scardinius erythrophthalmus

Истинската червеноперка също е член на семейство шаранови. Разпространена е в Европа, Мала Азия, Кавказ и Аралско море. Напомня на бабушката, но има по-високо тяло и е по-ярко оцветена. Гърбът на тази истинска водна красавица е тъмно кафяв със зелен отенък, страните и са с бронзово-златист цвят, а коремът е сребристобял. Перките и са ярко червени, очите и са оранжеви ... Read More »

Каракуда (златиста) – Carassius carassius

Каракудата е толкова разпространена риба, че едва ли има някой, който да не знае как изглежда. Най-малкото, защото и червените рибки от парковите езерца и от аквариумите всъщност са селекционирани каракуди. Тази риба е широко разпространена в Европа и Азия. Развъжда се изкуствено от много отдавна. Смята се, че по този начин е принесена в Северна Америка. Oбикновената каракуда или ... Read More »

Сребриста каракуда – Carassius auratus gibelio

Понякога я наричат, за разлика от обикновената жълта, бяла каракуда. На много места и двата вида риби се срещат заедно. От кръглага езерна каракуда сребристата се различава с малко по-удълженото си (ниско) тяло, по-едрите си люспи. Гърбът на рибата тъмнее в зеленикаво, маслиново до сиво-черно. Страните и коремът и са матово сребристи. Понякога  се срещат черни и златисти сребърни каракуди. ... Read More »

СКОБАР – CHONDROSTOMA NASUS

Скобарът е разпространен в Централна Европа и в европейската част на Русия. Той предпочита бързеите на реките, следвани от по-дълбоки участъци. У нас се среща в почти всички чисти реки и в много язовири. Обитава устията на реките, вливащи се в язовирното езеро. Скобарът има дълго, леко странично сплескано тяло, покрито с люспи. В страничната линия те са 57-62 броя. ... Read More »