Най нови

Daily Archives: 24.01.2014

СКОБАР – CHONDROSTOMA NASUS

Скобарът е разпространен в Централна Европа и в европейската част на Русия. Той предпочита бързеите на реките, следвани от по-дълбоки участъци. У нас се среща в почти всички чисти реки и в много язовири. Обитава устията на реките, вливащи се в язовирното езеро. Скобарът има дълго, леко странично сплескано тяло, покрито с люспи. В страничната линия те са 57-62 броя. ... Read More »

РЕЧЕН КЕФАЛ (КЛЕН) – LEUCISCUS CHEPHALUS

Речният кефал е много предпочитан обект за въдичарите, защото се лови с най-разнообразна стръв, вкрючително и с плодове. Разпространен е широко в Европа и Азия. Предпочита течащите, чисти и хладни води с пясъчно и каменливо дъно. Среща се и в езерата. У нас обитава почти всички реки (без най-горните им високопланински участъци) и много язовири. Отличава се с широкочела масивна ... Read More »

РАСПЕР – ASPIUS ASPIUS

Расперът е единственият истински хищник в семейството на шарановите риби. Той е широко разпространен в Средна Европа и Мала Азия – в басейна на Каспийско и Аралско море. Предпочита дълбоките, чисти, бистри и течащи води. Обича широките пространства и светлината. В езерата живее рядко – ако бъде пренесен по изкуствен начин. У нас обитава Дунав и долното течение на притоците ... Read More »

МОРУНАШ – VIMBA VIMBA (PALL.)

Морунашът е риба в екологичен и житейски подем. Напоследък се среща все по-често, и то не само в реките, а и в затворени водоеми. По своя удължен, издаден напред нос, който съвършено прикрива устата, морунашът лесно се отличава от всички други риби, и може да се обърка само със скобара, с когото действително има някакво сходство. Но скобарът има съвършено ... Read More »

МЪЗДРУГА – EUCISCUS IDUS

Тази риба е първа братовчедка на речния кефал. И макар че външното сходство в чертите е очевидно, все пак мъздругата е друг шаранов вид. От своя сродник кефала се различава по по-високото и масивно тяло и относително ситни люспи. Тя е риба на слабите течения, предпочитаща и избираща тихи, дълбоки и спокойни води. Разпространението и у нас е главно в ... Read More »

БЛЕСКАВЕЦ – ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH)

С уклея, с когото е в близки роднински връзки, сякаш са се договорили да си поделят местата на обитание. Тя се е “качила” в горните участъци на реките, а той се е ограничил в средното им течение. Блескавецът освен това не се среща изобщо в стоящи води. Блескавецът е разпространен във водоемите на Европа северно от Алпите, в басейна на ... Read More »

САБИЦА – РELECUS CULTRATUS

Тази сребриста риба също обитава Дунав, но е от семейство шаранови. Местните риболовци я наричат и калъч, което на турски пак означава сабя, голям нож. По вид тази риба не бива да се сбърква с никоя друга: саблевидно, странично сплескано тяло, изправен гръб, отпуснат корем с твърд кил, непокрит с люспи. Долната челюст е силно извита нагооре, устата е мека, ... Read More »

КРОТУШКА – GOBIO GOBIO

Кротушката е разпространена в цяла Европа, Средна Азия (до Далечния изток) и Сибир. У нас обитава реките в цялата страна и много язовири. Предпочита чистите, но по-топли води с песъчливи и каменисти дъна. Една от най-малките наши рибки. Тази риба има вретеноведно тяло, покрито с люспи. От двете му страни са наредени от 6 до 14 тъмни петна. На сивкавите ... Read More »

Костур – Perca fluviatilis

Типичен хищник, дал името си и на семейство костурови, добре представено и в нашите води. Една от най-разпространените в средните ширини на Европа, Централна и Северна Азия и Северна Америка риби. Среща се навсякъде – в реките, езерата, водохранилищата и дори в язовирите. Любимите места на костура са езерата. В реките се стреща предимно в заливите и стари речни корита. ... Read More »

БИБАН – ACERINA CERNUA

Бибанът, известен още като ропец се среща в Европа (без южните и части) и в Северна Азия. В Русия е много разпространен. На руски език бибанът е получил най-сполучливото си име – ерш, което значи бодлив, настръхнал. И наистина това, което на пръв поглед прави голямо впечатление са бодливите лъчи на плавниците му. На вид бибанът е доста невзрачен. Гръбчето ... Read More »