Най нови

Риболов избор на въдици

Дошъл е момента да си купим въдици за риболов от риболовен магазин сега ще ви дадем малко съвети как да изберете вашите риболовни принадлежности и да се насладите на риболова.

Избор на въдици за риболов.

На този въпрос всеки сам ще намери собствения си отговор. Истина е обаче, че в риболова трябва да се понатрупа опит, за да бъде преценката реалистична. Ето защо за начинаещите е най-добре да стартират със среден клас телескоп с водачи. Дължината, а това означава и теглото му, трябва да се съобразяват и с физическата сила на въдичаря. Например за дами и за деца не бива да се взимат прекалено дълги пръти. За нашите условия първият телескоп може да е в границите от 3,50 до 4 метра с екшън от 20 до 60 грама. За леко той става и за река, и за язовир, но може да се ползва също за блесна, булдо и с малко олово – дори за полутежко и чепаре на дъно. Естествено, тази универсалност ще се постигне с цената на известни неудобства. А когато се почувствате достатъчно готови и за други видове риболов, вече ще сте в състояние сами да прецените каква ще е следващата въдица, от която имате нужда. Общо взето, повечето въдичари са минали по този проверен от времето път. Но има и нещо друго. Добре е поне втория прът вече да си изберете и купите сами. Защото удоволствието наистина си струва – да се открие точно оня прът, който наистина така ще ви пасне, че ще стане продължение на ръката ви за стотици вълнуващи излети напред. В този смисъл купувайте такъмите си постепенно. Първо, защото предлаганите вносни комплекти за начинаещи не са съобразени с българските условия и, второ, защото с вашия личен избор удоволствието ще е по-голямо.
Пръти за линия на леко
________________________________________
Прътите за риболов на леко се отличават с по-голямата си дължина – от 3 метра нагоре. Те трябва да са балансирани, за да са в състояние да отговарят на изискванията на този изтънчен метод. Те се делят на два вида в зависимост от това, дали се предполага употребата на макара или не.
Камшици и щеки
Нормалният телескоп без водачи най-често е с дължина между 3,5 и 7 метра. С тези пръти е търсено максималното удобство при риболов на плувка на дребни и средни по размер риби. Макарата при тях е елиминирана съзнателно по две причини. Първо, за да се пести време при презамятането на стръвта, и второ, за да се намали теглото на целия такъм при улов на дребна и средна по размер риба. С монтирането на ластична система във вътрешността на тези телескопи те стават пригодни и за ваденето на по-големи и по-тежки риби. Разновидност на любителските пръти без водачи са и т. нар. щеки. Те се използват преди всичко за състезателни цели и имат невероятната дължина от 15 – 16 метра. Общият недостатък на всички пръти без водачи е, че периметърът им на действие си остава ограничен и че при силен вятър употребата им е проблематична.
Телескопи с водачи
Днес те са най-продаваният вид въдичарски пръти. Това се обуславя от компактното им събиране и удобство при пренасяне. Оборудването им с водачи и гнездо за макара разширява възможностите на приложението им при улов на дребни, средни и по-големи риби. Дължината им е от 3 до 5 метра, а възможностите им да замятат утежнение – от 10 до 60 грама, ги прави дори приложими и при някои форми на дънния риболов. Предимствата им са в ниското тегло, почти универсалното приложение в риболова на леко и във възможността с тях да се изпълняват и някои техники на смесен монтаж – т. нар. полутежко, да се водят воблери, булда и блесни. Главният им недостатък все пак се корени в търсената лекота и дължина. Те рядко имат запас да издържат на съпротивата на тежка и силна риба – например на шаран от пет килограма нагоре. Освен това дължината им ги прави тромави за спининговия риболов. Провирането с тях през шубраците по брега на една река си остава голям проблем.
Пръти за риболов на тежко
________________________________________
Целта на дънния риболов предполага замятането на голяма дистанция с тежко олово. Често по линията има и хранилка или самата стръв (капан на кюспе) изпълнява тази роля. Предполага се също, че любителите на риболова на тежко имат на ум съвсем друга рибешка клиентела, която без много зор би потрошила среден клас телескоп за леко като клечка за зъби. Дължината на дънните прътове се движи в рамките между 2 и 3,5 метра. Те са способни обаче да изхвърлят утежняване между 60 и 200 грама. Днес има множество фирми, които предлагат телескопични пръти за риболов на тежко. Общо взето, те се представят много добре, но в сравнение с класическите коленни пръти имат по-малка надеждност. Причината е в конструкцията им, защото както всички телескопични пръти и техните стени са твърде тънки. Те са много по-уязвими при транспорт, при одраскване в камък, отколкото плътните коленни пръти. Якостните характеристики и евентуалните натоварвания на прътите за тежко трябва спокойно да се уравновесяват поне в границите на 15–20 килограма. Защото при дънния риболов вероятността за среща с риби с подобно тегло не бива да се изключва. Твърдостта на тези такъми също е повишена най-малкото защото по-големите куки изискват и по-голямо усилие при засичането, за да проникнат в устата на някоя огромна риба. Ето защо коленните плътни пръти продължават да не отстъпват позициите си при риболова на тежко. Собственото им по-голямо тегло в случая не е от решаващо значение, защото те се взимат в ръка само при замятането на стръвта и при ваденето на риба. През останалото време прътите за тежко са поставени на стойки. Разновидност на прътите за тежко, но само в смисъл на здравина и твърдост, са и специалните въдици за морски риболов на големи риби – тон, марлин и т.н.
Спинингови пръти
________________________________________
Спининговият прът е универсален и освен за спинингов риболов се използва и за риболов на дъно и с булдо. Изискванията към тях са точно противоположни в сравнение с дънаджийските пръти. При воденето на булдо, блесна, воблер или туистер прътът през цялото време е в ръцете на въдичаря. Той трябва да е лек, с къса ръкохватка (едноръчният), а за дънен риболов (двуръчният) – с по-дълга ръкохватка. За един натоварен излет той прави и по над хиляда замятания. Тук вече всеки грам е от значение, защото в края на един такъв ден умората си казва думата. Размерите на спининговите пръти най-често са в границите 1,70 – 2 метра. Повече не е необходимо, защото в работното си състояние линията тук е постоянно изпъната. Поради това не е нужна и голяма дължина на пръта при засичането за обирането на евентуален “корем”. Задължително условие е да позволява далечно замятане на примамката, да спомага за своевременното засичане на рибата, както и за улесняване на изваждането и от водата. При спининговия риболов често се налага и провирането през растителността край речните брегове. Това също става по-лесно с по-къс прът. Класиката в случая са двуколенните пръти, въпреки че съвременното им изпълнение е с кухо сечение. Естествено, има и добри телескопи за блеснарски цели, но техните сглобки не са достатъчно издръжливи при честите замятания. Спининговите пръти имат сравнително мек и пъргав връх, но като цяло конструкцията им е такава, че е предвиден и якостен запас за справяне и със силни риби над средния размер.
Пръти за мач риболов
________________________________________
Английският мач-риболов, известен у нас и като мачов риболов, е повече състезателен метод, отколкото предназначен за любители. Това обаче не означава, че той няма привърженици и сред въдичарите, които никога не биха искали да се състезават. Названието на метода идва от познатия английски спортен термин, защото на Острова въдичарите по традиция си устройват чести турнири по улов на риба. Прътите за мач-риболова наподобяват много на универсалните телескопи за леко. Разликата е в много по-голямата прецизност в изработването и в почти двойно по-големия брой на водачите, които са поставени по-нагъсто. Обичайните размери на прътите за мач-риболов са от 3,60 до 4,20 метра. Макар и рядко, тези стойности могат да бъдат и по-големи, но това се прави предимно за състезателите. Друга тяхна особеност е по-голямата здравина в сравнение с обичайните телескопи за леко, както и по-малкото им тегло. Класическите мач-пръти са триколенни, макар че има и телескопично изпълнение. Отличителни техни качества са търсената мекота на върха и отличен баланс с широк диапазон на якостни качества. Това ги прави отлични при всякакъв риболов на леко и направо недостижими при силен вятър, течение и вълни. Пъргавината им е удивителна, защото с малко тренировки с тях почти всеки риболовец би могъл да изпрати плувката със стръвта на разстояние от 40–50 метра. Естествено, за това ще му трябва и класически ваглер за плувка, както и специално мач-влакно, в което производителите са заложили способността за бързо потъване, за да не се образува “корем”. След като дават такива ъзможности, не е чудно, че и цените на добрите мач-пръчки надвишават с пъти цените на обикновените телескопи за леко
Пръти за риболов с шнур
________________________________________
Всички такъми при риболова на изкуствена муха с шнур се отличават от останалите въдичарски пособия поради спецификата на замятането. При него най-съществена роля има играта на пръта в съчетание със сравнително тежкия и плътен шнур. Прътите са леки, дълги и еластични. По прецизност на изработката те надминават всички останали. Според вида на шнура, с който се лови риба, тези пръти се делят на две групи:
– с малка мощност – при тях се употребяват шнурове, не по-тежки от 15-20 г
– с пределна мощност – употребяват се шнурове над 20 г
За начинаещите се препоръчва да започнат с прътите от втората група. Най-често самото замятане не е еднократно движение, а комбинация от няколко действия с отпускане на шнура преди самото работно движение, което запраща мухата в избраното място. И в известен смисъл ролята на утежняването тук се поема от тежестта на самия риболовен шнур. Според неговия клас и тегло се подбират и прътите за мухарския риболов.
Мухарки
________________________________________
Едноръчни мухарки
В нашите условия – за гонене на пъстърви и речен кефал, те са напълно достатъчни. Дължината им е от около два до три метра и обикновено се използват с шнурове до средния теглови клас. Те имат чувствителен връх, съчетан с добра пъргавина, и вадят без проблеми силни риби до 3 – 4 килограма. По-късите едноръчни пръти подхождат на нашите условия заради повечето растителност по бреговете на реките и язовирите ни.
Двуръчни мухарки

________________________________________

Те издържат на по-големи натоварвания и са пригодени главно за риболов на сьомга. Дължината им може да достигне и до 4 – 5 метра, като позволяват употребата на шнурове от по-висок теглови клас.
Пръти за подледен риболов
________________________________________
Широко разпространени са в Русия и Скандинавия, където подледният риболов съперничи по популярност на ски-бягането. В пълния смисъл на думата това не са същински пръти, а нещо като последната им секция или връх с дръжка. Чувствителността им е добра, защото през зимата кълването на повечето риби е вяло. Дължината им е около 50 – 70 сантиметра заедно с дръжката. При подледен риболов на дупка обаче са по-удобни от всеки друг прът.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.