Най нови

Author Archives: риболовец

Платика – Abramis brama

Платиката е езерно-речна стадна риба, предпочитаща немного бързите реки и езерата със слабо течение. Разпространена е в Европа (без най-южните и най-северните и части) и в Азия. Това е най-често срещаната риба в Русия. Местообитанията и са дълбоките заливи, заводи, водовъртежи под глинести стръмни брегове. В местата на своето постоянно обитание в тихо време с изгрева на слънцено платиката се ... Read More »

Шаран – Cyprinus carpio

Шаранът неслучайно е дал името си на известното многобройно рибно семейство. Този симпатичен великан от сладките води всъщност е и най-желаният въдичарски обект – силен, умен, предпазлив, но и борбен. Цяло нещастие за него обаче е и това, че е изключително вкусен. Поради този кулинарен факт днес шаранът е най-важният рибовъден обект в света. Но като риболовен вид той донякъде ... Read More »

Речен Шаран – Cyprinus carpio

Истинският речен шаран е много красива риба. Той е покрит с необикновено големи тъмно-жълто-златисти люспи, които на гърба  темнеят със синкав отенък, а на корема светлеят; сякаш по златно поле са посипани гвоздейчета с медни главички. На пръв поглед речните шарани, особено младите, имат много голяма сходство с каракудите, но не са така високи при гърба (височината на тялото е ... Read More »

Червеноперка – Scardinius erythrophthalmus

Истинската червеноперка също е член на семейство шаранови. Разпространена е в Европа, Мала Азия, Кавказ и Аралско море. Напомня на бабушката, но има по-високо тяло и е по-ярко оцветена. Гърбът на тази истинска водна красавица е тъмно кафяв със зелен отенък, страните и са с бронзово-златист цвят, а коремът е сребристобял. Перките и са ярко червени, очите и са оранжеви ... Read More »

Каракуда (златиста) – Carassius carassius

Каракудата е толкова разпространена риба, че едва ли има някой, който да не знае как изглежда. Най-малкото, защото и червените рибки от парковите езерца и от аквариумите всъщност са селекционирани каракуди. Тази риба е широко разпространена в Европа и Азия. Развъжда се изкуствено от много отдавна. Смята се, че по този начин е принесена в Северна Америка. Oбикновената каракуда или ... Read More »

Сребриста каракуда – Carassius auratus gibelio

Понякога я наричат, за разлика от обикновената жълта, бяла каракуда. На много места и двата вида риби се срещат заедно. От кръглага езерна каракуда сребристата се различава с малко по-удълженото си (ниско) тяло, по-едрите си люспи. Гърбът на рибата тъмнее в зеленикаво, маслиново до сиво-черно. Страните и коремът и са матово сребристи. Понякога  се срещат черни и златисти сребърни каракуди. ... Read More »

СКОБАР – CHONDROSTOMA NASUS

Скобарът е разпространен в Централна Европа и в европейската част на Русия. Той предпочита бързеите на реките, следвани от по-дълбоки участъци. У нас се среща в почти всички чисти реки и в много язовири. Обитава устията на реките, вливащи се в язовирното езеро. Скобарът има дълго, леко странично сплескано тяло, покрито с люспи. В страничната линия те са 57-62 броя. ... Read More »

РЕЧЕН КЕФАЛ (КЛЕН) – LEUCISCUS CHEPHALUS

Речният кефал е много предпочитан обект за въдичарите, защото се лови с най-разнообразна стръв, вкрючително и с плодове. Разпространен е широко в Европа и Азия. Предпочита течащите, чисти и хладни води с пясъчно и каменливо дъно. Среща се и в езерата. У нас обитава почти всички реки (без най-горните им високопланински участъци) и много язовири. Отличава се с широкочела масивна ... Read More »

РАСПЕР – ASPIUS ASPIUS

Расперът е единственият истински хищник в семейството на шарановите риби. Той е широко разпространен в Средна Европа и Мала Азия – в басейна на Каспийско и Аралско море. Предпочита дълбоките, чисти, бистри и течащи води. Обича широките пространства и светлината. В езерата живее рядко – ако бъде пренесен по изкуствен начин. У нас обитава Дунав и долното течение на притоците ... Read More »

МОРУНАШ – VIMBA VIMBA (PALL.)

Морунашът е риба в екологичен и житейски подем. Напоследък се среща все по-често, и то не само в реките, а и в затворени водоеми. По своя удължен, издаден напред нос, който съвършено прикрива устата, морунашът лесно се отличава от всички други риби, и може да се обърка само със скобара, с когото действително има някакво сходство. Но скобарът има съвършено ... Read More »